Стартира проект за повишаване на младежкото участие в местното самоуправление, чрез разработване на ред и правила за конституиранее на младежки омбудсман в българските общини

Стартира проект за повишаване на младежкото участие в местното самоуправление, чрез разработване на ред и правила за конституиранее на младежки омбудсман в българските общини

Стартира проект за повишаване на младежкото участие в местното самоуправление, чрез разработване на ред и правила за конституиранее на младежки омбудсман в българските общини

03.
ДАТА: 10 Януари 2021 Г.

Идеята да реализираме това проектно предложение е пряко свързана с осигуряване на възможност за конституиране на младежки омбудсман, който да даде гласност и да осигури участие и пространство за участие на младите хора при формулирането, мониторинга и изпълнението на младежки политики на местно ниво, което е и приоритет на стратегията на Европейския съюз за младежта 2019-2027г., по която България официално е поела своите ангажименти в тази посока. Въпреки поетите ангажименти по тази стратегия в България все още няма установена ясна политика за представителство на младите хора в местен, регионален и национален план, а за развитието на активно гражданско поведение сред младежите и младежките организации това е от изключителна важност. С овластяване на техен представител в лицето на Общински младежки омбудсман, младежите ще започнат тези процеси запознавайки се и взимайки отношение първо към местните проблеми на конкретната община, в която живеят и постепенно ще трупат информация и умения да застъпват регионални проблеми и в процес на градеж да достигнат до необходимата подготвеност, за да участват активно в писането на политическия дневен ред на младежките национални политики.

В рамките на проектните дейности ще се състоят две събития:

1. Структурен диалог за разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини
2. Информационна среща за запознаване на широката общественост с разработените ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини.