Договор за предоставяне на консултантски услуги от 01.04.2019 с национален център за информационно обслужване по проект ROBG-356, “Природно наследство- услуги, свързани с природни / биологични ресурси“ NATBIOT

Interreg_bg2x

Договор за предоставяне на консултантски услуги от 01.04.2019 с национален център за информационно обслужване по проект ROBG-356, “Природно наследство- услуги, свързани с природни / биологични ресурси“ NATBIOT

02.
Начало на проекта:
01.01.2014 г.
Край на проекта:
31.12.2020 г.

Консултиране на Бенефициента при подготовка на документация, организиране и провеждане на тръжни процедури в съответствие с националното законодателство и с изискванията на съответните документи по Програма Интеррег V-A „Румъния- България“;
Консултиране на Бенефициента относно правилното систематизиране, хронологично водене и комплектоване на проектната документация съгласно изискванията на Програма Интеррег V-A „Румъния- България“;
Консултиране на Бенефициента при подготовка и отчитане изпълнението на дейностите по проект;
Консултиране на Бенефициента за работа с електронната система за текущо отчитане на изпълнението на проекта – eMS;

ПО програма

Interreg V-A Romania-Bulgaria

Новини от проекта