Покана от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕЧИ ЧАЛ – РОЖЕН“

Покана от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕЧИ ЧАЛ – РОЖЕН“

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „МЕЧИ ЧАЛ – РОЖЕН“ на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.25, ал.1 от Устава свиква Общо събрание на членовете на организацията на 08.11.2021г. от 11.00ч. в офиса на клона на сдружението, находящ се в гр. Плевен, ул.”В. Левски” №185, ет.5, оф.14 при следния дневен ред:

 

 

 

  1. Промени в Устава на сдружението;
  2. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26, ал.2 от

Устава събранието ще се проведе на същия ден от 12.00ч., на същото място и при същия дневен ред.