ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ: „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“

ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ: „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“

ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ: „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“

 
 

Във връзка с изпълнение на проект „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, през месец Май 2023г. се проведоха Консултации между бенефициента Сдружение „Мечи Чал – Рожен“ и партньора Община Долна Митрополия, на които бенефициентът предостави на партньора изготвените пълен набор от документи във връзка с реда, правилата и функциите на Младежки омбудсман.

 
ПЪТНА КАРТА ЗА КОНСТИТУИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАН В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ
ПРОЦЕДУРА ПО КОНСТИТУИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАН В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
 
 
   
 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0203 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Долна Митрополия“, финансиран по Процедура BG05SFOP001-2.025, административен договор № BG05SFOP001-2.025-0203-С01/22.08.2022 г.