Консултантски услуги

Консултантски услуги

Консултантски услуги

03.
ДАТА: 30 Август 2019 Г.

Изпълнен е договор със Сдружение „Национален Център за информационно обслужване“ за извършване на консултантски услуги при текущото изпълнение на проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни / биологични ресурси“ NATBIOT, изпълняван по програма Интеррег V – A Румъния – България и съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициентът е консултиран:- при подготовка на документация, организиране и провеждане на тръжни процедури в съответствие с националното законодателство и с изискванията на съответните документи по програма Интеррег V – A Румъния – България;- относно правилното систематизиране, хронологично водене и комплектоване на проектната документация съгласно изискванията;- при подготовка и отчитане изпълнението на дейностите по проекта; – за работа с електронната система за текущо отчитане на изпълнението на проекта – EMS.