Анализ на възможностите за провеждане на обществени съвети по чл. 37в от ЗМСМА включващ сравнения за приоритетите по ключови въпроси на обществеността и общинските администрации, Мерки за преодоляване на различията, и препоръки.

logo_dobro_upravlenie-e1557737893734---Галина-Тошева

Анализ на възможностите за провеждане на обществени съвети по чл. 37в от ЗМСМА включващ сравнения за приоритетите по ключови въпроси на обществеността и общинските администрации, Мерки за преодоляване на различията, и препоръки.

02.
Начало на проекта:
04.03.2019 г.
Край на проекта:
12.08.2019 г.

В изпълнение на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл.37в от ЗМСМА” осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” по приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”, процедура BG05SFOP001-2.009 с наименование „Възлагане на услуги по изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0080, “Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл.37в от ЗМСМА.”, разработихме подробен Анализ на възможностите за прилагане на чл. 37в от ЗМСМА. Анализът стъпи на данни от проведено от екипа на сдружението социологическо проучване сред граждани и общинска администрация на 5 български общини.

ПО програма

Оперативна програма „Добро управление“

Новини от проекта