Приключи първият етап по проект „Support for cooperation and development“

Приключи първият етап по проект „Support for cooperation and development“

interreg_logo

Support for cooperation and development

02.
Начало на проекта:
26.04.2021 г.
Край на проекта:
26.04.2023 г.

Приключи първият етап по проект „Support for cooperation and development“ по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Създадена е онлайн платформа, съдържаща база данни, проучвания, анализи и подробна информация за предприемачите и стартиращите фирми в трансграничния регион.

Основната цел е решаване на основните предизвикателства, пред които са изправени предприемачите в района, да засили факторите, влияещи върху предприемаческия успех, да стимулира оцеляването на бизнеса и да насърчи предприемаческата култура, включително създаването на нов бизнес и стартиране на нови компании (стартиращи фирми). Информацията, предоставена чрез онлайн платформата е с фокус върху приоритетните сектори: Агро-хранителна индустрия, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здраве, Технология на материалите, Текстилна индустрия.

Основен акцент в платформата:

  • Трудности при получаване на бизнес финансиране;
  • Достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау и
  • Осигуряване на достъп на предприемачите до обща информация, контактни връзки до различни институции;
  • Предоставяне на информация относно законодателната рамка в България с насоченост към предприемачите и стартиращия бизнес;
  • Помощни услуги за разработване на конкурентни продукти-услуги;  
  • Достъп до ноу-хау по отношение на технологиите за спестяване на разходи;
  • Предоставяне на знания за подобряване развитието на човешките ресурси и работата в екип.

В платформата е изградена специална секция за свързване на компаниите с потенциални партньори от България и Гърция, спомагайки за започването на устойчив нов бизнес от нови предприемачи и в която всяка компания има възможност да презентира своята дейност.

Може да посетите платформата на адрес: www.mechichal-rogen.eu

ПО програма

Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020, 6-th Call