СТАРТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИ СЪБИТИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МСП ОТ ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН

СТАРТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИ СЪБИТИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МСП ОТ ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН

interreg_logo

Support for cooperation and development

02.
Начало на проекта:
26.04.2021 г.
Край на проекта:
26.04.2023 г.

СТАРТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИ СЪБИТИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МСП ОТ ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН

 

В изпълнение на проект  SUPPORT FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT, 6276_SCD, финансиран по програма Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020, предстои през месец септември стартиране на обучителни събития насочени към МСП.

Целева група са представители както на съществуващи, така и на новосъздадени фирми от седемте приоритетни сектора: Агро-хранителна индустрия, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здраве, Материали и технологии, Текстилна индустрия.

На организираните от сдружение „Мечи Чал – Рожен“ обучителни събития ще се представи информация за извършените проучвания, анализи и събраната база данни по осем основни теми, които са публикувани на създадената по проекта онлайн платформа.

В рамките на проекта е планирано провеждането на 30 събития в България – в областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград (15 за представителите на съществуващи и 15 за новосъздадени компании)  и 30 събития на територията на Република Гърция префектури: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес (15 за представителите на съществуващи и 15 за новосъздадени компании).

Информация за датата, мястото, часа на провеждане и дискутираните теми ще бъде публикувана на сайта на проекта, както и в социалните медии.

ПО програма

Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020, 6-th Call