„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Долна Митрополия“

„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Долна Митрополия“

webclip

„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Долна Митрополия“

Начало на проекта:
22.08.2022 г.
Край на проекта:
22.08.2023 г.

Сдружение „Мечи Чал-Рожен“ е бенефициент по проект финансиран по Процедура BG05SFOP001-2.025 по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Долна Митрополия“

Общата цел на проекта е стимулиране на процеса по извеждане на работещи форми на партньорство и механизми за взаимодействие с гражданското общество, неправителствените организации и бизнеса в процеса по формулиране или преформулиране на адекватни политики и управленски решения за Община Долна Митрополия, участие в процеса на мониторинг по време на тяхното изпълнение, гаранция за открито и отговорно управление.

Специфични цели:

1. Проучване, идентифициране и анализи на механизми за партньорство и взаимодействие между администрацията и гражданите и бизнеса в Община Долна Митрополия, в процеса по формулиране/преформулиране на адекватни политики нa местно ниво, отразяващи актуалните нужди на общността и целевата група;

2. Извеждане на нови инструменти и форми за повишаване и стимулиране на активността на неправителствения сектор и бизнеса в процеса по изпълнение и мониторинг на политики от местната администрация;

3. Създаване на Младежки Омбудсман в Община Долна Митрополия – партньор и коректив в процесите по изпълнение и мониторинг на политики;

4. Формулиране на ясно дефинирани препоръки към местната администрация относно формите и тяхната ефективност за повишаване и стимулиране на гражданското участие, неправителствения сектор и това на бизнеса в процеса по формулиране/преформулиране на политики, открито и отговорно поведение по време на тяхното изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение;

5. Повишаване на осведомеността на целевата група относно възможните форми, механизми и инструменти за гражданското участие в процесите по формулиране, преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на територията на Община Долна Митрополия.

 

Общата стойност на проекта възлиза на 59 983, 20 лв. европейско финансиране.

 

Изпълнението на проекта стартира на 22.08.2022г. с подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0203-С01, който е със срок на изпълнение 12 месеца.

Новини от проекта