ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ ЧРЕЗ АНКЕТИРАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ ЧРЕЗ АНКЕТИРАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ ЧРЕЗ АНКЕТИРАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА – НПО, БИЗНЕС, ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В ОНЛАЙН СРЕДА И НА ИЗНЕСЕНИ МОБИЛНИ ЩАНДОВЕ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ С ВКЛЮЧЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 
  След направено проучване чрез анкетиране в онлайн среда и на изнесени мобилни щандове на случаен принцип на гражданското общество в община Долна Митрополия, в това число НПО, бизнес и различни клубове по интереси е изготвен Доклад с включен анализ на резултатите от анкетното проучване. Докладът е изготвен като част от Дейност 1 по проект „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ с Бенефициент сдружение „Мечи Чал – Рожен“ и партньор Община Долна Митрополия.
 
Разработването на доклада е възложено от Бенефициента на външен изпълнител, като същинското проучване, обобщаване на данните и анализа на резултатите са извършени в периода: 01.03.2023 г. – 25.03.2023 г.

Разработеният доклад може да откриете на следния линк:

Доклад

     

www.eufunds.bg

Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0203 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Долна Митрополия“, финансиран по Процедура BG05SFOP001-2.025, административен договор № BG05SFOP001-2.025-0203-С01/22.08.2022 г.