ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

В периода от 26.07.2023 до 29.07.2023 г. в изпълнение на Дейност № 2 по проект: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Долна Митрополия“, се проведе информационна кампания, както следва:

26.07.2023 г., Информационно събитие в гр. Долна Митрополия, Сградата на Народно читалище „Просвета 1927″, 11:00 часа,

27.07.2023 г., Информационно събитие в гр. Тръстеник, Сградата на Народно читалище „Неофит Рилски 1872″, 11:00 ч., на следните основни теми:

Тема 1: Промотиране на формацията Младежки омбудсман – ред, правилник и цели, набиране на членове;

Тема 2: Представяне на резултатите от извършените проучвания и анализи извършени по проекта;

Събитията бяха организирани от Бенефициента по проекта Сдружение Мечи Чал – Рожен чрез външен изпълнител и брандирани съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. – поставен плакат, размер А3 с информация за проекта, изнесен брандиран щанд пред входа на читалищата, на който се разпространяваха изготвените по проекта информационни флайери – 2 вида за формацията Младежки омбудсман и резултатите от извършените проучвания и анализи извършени по проекта;

Присъстващите на събитията бяха информирани чрез мултимедийни презентации, визуализирани на екран в залите чрез мултимедийно оборудване, като основните моменти бяха следните:

–      Представяне на програмата и проекта, в изпълнение на който се провежда информационната кампания, цели – основна и специфични, целевите групи, проекти дейности, постигнати резултати, изпълнени индикатори.

– Представяне на структурата Младежки омбудсман, ред, правилник и цели, набиране на членове. Резултатите от проведените консултативни срещи във връзка със създаването й и нейния статут, изготвения пълен набор от документи във връзка с реда, правилата и функциите на структурата Младежки омбудсман в община Долна Митрополия. Резултатите от проведените срещи с представители на целевата група от 18 до 35 г., с цел създаване на Младежки омбудсман.

– Представяне на извършеното проучване и анализ на резултатите от проведеното проучване за измерване нагласите, активността и формите за повишаване и стимулиране на гражданската активност, на база на проведеното анкетиране чрез онлайн анкети и анкети на изнесени мобилни щандове и за информираността на целевата група  относно участието и в процеса по формулиране/преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство,

–     Представяне на нагласите на местната власт за партньорство с представителите на гражданското общество, на база на проведеното анкетиране на  представители на Община Долна Митрополия и Общински съвет – Долна Митрополия.

–    Представяне на препоръките към местната власт за изведените нови инструменти и форми за повишаване и стимулиране активността на неправителствения сектор и бизнеса в процеса по изпълнение и мониторинг на политики от местната администрация.

–    Информиране на участниците в събитията за формите за пряко участие на гражданите в провеждането на общинските политики за развитието на община Долна Митрополия, като беше подчертано, че включването на гражданите в процесите на вземане на решения и комуникацията с тях е от съществено значение за постигане на по-добро и адекватно местно управление.

Информационната кампания е в изпълнение на Специфична цел № 5 на проекта: Повишаване на осведомеността на целевата група относно възможните форми, механизми и инструменти за гражданското участие в процесите по формулиране, преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на територията на Община Долна Митрополия

На 28.07.2023 и 29.07.2023 г., бяха разпространени флайери на територията на 16-те населени места от Община Долна Митрополия – Байкал, Биволаре, Божурица, Брегаре, Горна Митрополия, Гостиля, Долна Митрополия, Комарево, Крушовене, Ореховица, Победа, Подем, Рибен, Славовица.

 


www.eufunds.bg

Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0203 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Долна Митрополия“, финансиран по Процедура BG05SFOP001-2.025, административен договор № BG05SFOP001-2.025-0203-С01/22.08.2022 г.