ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

 

В изпълнение на проект „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ е изготвен Доклад от експерта по проекта в община Долна Митрополия, съдържащ резултатите от проведеното проучване.

ДОКЛАД

 

                           
   

www.eufunds.bg

Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0203 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Долна Митрополия“, финансиран по Процедура BG05SFOP001-2.025, административен договор № BG05SFOP001-2.025-0203-С01/22.08.2022 г.