ezgif.com-gif-maker(1)
Научете повече за нашата организация

За нас

01.

Сдружение „Мечи Чал-Рожен“ е неправителствена организация в обществена полза, учредена през 2010 г. в гр. Чепеларе.

Сдружение „Мечи Чал-Рожен“ е неправителствена организация в обществена полза, учредена през 2019г. в гр. Чепеларе.

Нашите цели

Целите на сдружението са:

 • Организиране на работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и неправителствени организации.
 • Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна и местна администрация, прилагане на различни форми на обучение и професионална квалификация.
 • Провеждане на информационни кампании, кръгли маси, демонстрационни дни, излъчване на телевизионни клипове и репортажи и др
 • Предоставяне на подкрепа за развитие на предприемачеството в различните му форми – нормативна, институционална, програмна и техническа
 • Подпомагане, стимулиране и насърчаване на бизнеса за повишаване на конкурентоспособност и устойчив икономически растеж.
 • Подготовка, изработване, организация и управление на проекти по всички европейски фондове.
 • Развитие на човешките ресурси, осигуряване и подобряване на работната среда, организацията на труд и управление на човешките ресурси, въвеждане на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси.
 • Популяризиране на науката и образованието.
 • Подобряване на условията за равен достъп до училищно образование, повишаване качеството на образование в учебните заведения и различни форми на учене през целия живот, работа по интегриране на учащите в образователната система.
 • Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, прилагане на стратегия за квалификация на учители и административен персонал, повишаване нивото и пазарната ориентация на научноизследователски дейности, създаване на подходящ социално-психологически климат в обществото, осигуряване достъп на малцинствени групи и подобряване условията им за реализация на пазара на труда, разработване на връзки и взаимодействия между центрове за научноизследователска и развойна дейност, висши училища и предприятия, насърчаване инвестиции на предприятия в научноизследователска и развойна дейност, изграждане на мрежа от клъстъри.
 • Провеждане на образователни практики.
 • Подобряване системата за професионално развитие и кариерно израстване.
 • Извършване на консултантска дейност и бизнес-услуги включващи: разработване на бизнес-планове, проекти и програми
 • Посредничество за коопериране в национален и международен мащаб; информационни услуги.
 • Разпространение, развитие и популяризиране на ски спортовете, културата и културното наследство сред деца и възрастни като средство за физическото им и духовно развитие, запазване и внедряване на достиженията на ски-спортовете и културата, на правилата и нормите за развитието им, повишаване нивото на подготовка на своите състезатели за постигане на високи спортни успехи; да развива високо спортно майсторство в членовете си, като за целта участва със свои състезатели индивидуално и отборно в национални и международни прояви и членува в национални спортни федерации за видовете спорт, които клубът развива.
 • Предоставяне на експертна подкрепа и качествени административни услуги чрез изготвяне на анализи, стратегии, проучвания.
 • Предоставяне на подкрепа за подобряване на сътрудничеството с местни, национални и международни правителствени и неправителствени организации, бизнес организации, технологични паркове и бизнес инкубатори.