АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

 

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

 
Сдружение „Мечи Чал – Рожен“ – Бенефициент по проект „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ и Община Долна Митрополия – Партньор по проекта провеждат анкетно проучване за информираността на гражданското общество в Община Долна Митрополия в процеса по формулиране и мониторинг на политики от местната власт чрез онлайн анкета.
 
Анкетата може да бъде  намерена на следния  линк:

https://formulyar.digitalenmarketing.bg/

 
Едновременно с онлайн проучването експертите на сдружението провеждат анкетиране и на изнесени мобилни щандове на случаен принцип на територията на Община Долна Митрополия. Чрез направеното проучване ще се изведат работещи форми на партньорство и механизми за взаимодействие с гражданското общество, неправителствените организации и бизнеса в процеса по формулиране/ преформулиране на адекватни политики и управленски решения за развитие на Община Долна Митрополия, участие в процеса на мониторинг по време на тяхното изпълнение, гаранция за открито и отговорно управление.

www.eufunds.bg
Този документ е съдаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0203 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“ финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0203-С01 /22.08.2022 г. 
Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, 
Оперативна програма „Добро управление“