Работни срещи между заинтересованите страни по проекта – 26.06.2023 – 30.06.2023 община Долна Митрополия

Работни срещи между заинтересованите страни по проекта – 26.06.2023 – 30.06.2023 община Долна Митрополия

 

Работни срещи между заинтересованите страни по проекта

Сдружение „Мечи чал – Рожен“ в качеството си на Бенефициент и Община Долна Митрополия в качеството си на Партньор в изпълнението на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Долна Митрополия“, организираха 4 работни срещи в изпълнение на Дейност №1 от проекта.

Срещите се проведоха на;

26.06.2023 г. 11:00 ч. В сградата на Община Долна Митрополия

28.06.2023 г.  11:00 ч. В сградата на МИГ

29.06.2023 г. 11:00 ч. В сградата на ЦОП Долна Митрополия

30.06.2023 г. 11:00 ч. с. Крушовене

На тях присъстваха експерти от местната администрация, НПО, бизнес и представители на гражданското общество. Експертите на Бенефициента представиха резултатите от извършеното проучване относно информираността на целевата група по въпросите на гражданското участие във формирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в Община Долна Митрополия.

Основните водещи теми на срещите бяха:

Обобщен анализ на резултатите извършеното проучване относно информираността на целевата група на база проведеното анкетиране чрез онлайн анкетиране и изнесени мобилни щандове на случаен принцип в 16-те населени места на община Долна Митрополия;

Желани форми за партньорство и участие в процеса по формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики – гледната точка на целевата група;

Изведени препоръки за нови форми на партньорство между гражданско общество и местна власт за повишаване активността на гражданите, инструменти за повишаване на гражданската активност;

Позицията на местната власт относно тези форми на партньорство и начини за стимулиране на гражданската активност, на база на извършеното анкетиране сред представителите на местната власт;

Изводи от проведените срещи с младежи на 19.06.2023 г. в читалище „Просвета 1927″ гр. Долна Митрополия от 13:00 ч. и читалище „Неофит Рилски-1872″ гр. Тръстеник от 14:30 ч.

Представяне на набора от документи – Процедура по конституиране на Младежки омбудсман в Община Долна Митрополия и Пътна Карта за конституиране на Младежки омбудсман в българските общини;

Обсъждане на възможностите за конституиране на формата Младежки омбудсман;

Мнението на всички участници в работните срещи е единодушно, че съвместната работа между гражданско общество и местна власт води до адекватно управление за решаване на нуждите на местната общност.

 


www.eufunds.bg

Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0203 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Долна Митрополия“, финансиран по Процедура BG05SFOP001-2.025, административен договор № BG05SFOP001-2.025-0203-С01/22.08.2022 г.